Muinasmööbel OÜ
Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Muinasmööbel OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendi andmete vastutav töötleja on Muinasmööbel OÜ (registrikood 11572573) asukohaga Aruküla tee 7, Tartu 50115.

Kliendiandmete volitatud töötlejad on:

  • Klientide andmeid töödeldakse platvormil https://muinasmoobel.com, millele on ligipääs ainult Muinasmööbel töötajatel.
  • Postiteenuse osutajad, selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada.

Infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted, selleks et tagada Muinasmööbel OÜ e-poe ja teiste IT-lahenduste toimimine ning arendamine.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Muinasmööbel OÜ-ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendi andmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Muinasmööbel OÜ-l oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendi andmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Töödeldavate kliendiandmete koosseis:

Muinasmööbel võib koguda järgmiseid andmeid:
– ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
– isikukood/registrikood;
– elukoht/asukoht;
– arveldusarve;
– kontaktandmed;
– tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed);
– harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmed (nt teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu ning kaebustega seotud andmed);
– IP-aadress;
– kõiki eelnevalt nimetamata kliendi andmeid, mida klient on edastanud Muinasmööbel OÜ-le sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel omal algatusel, sh on Muinasmööbel OÜ-l õigus salvestada kõiki kliendi sidevahendite teel antud korraldusi.

Seaduses sätestatud alustel on Muinasmööbel OÜ-l õigus töödelda kliendiandmeid, mida ei ole käesolevas dokumendis nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Muinasmööbel OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:
– täita kliendiga sõlmitud lepingut, mis põhineb lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
– juriidilise kohustuse täitmisel;
– Muinasmööbel OÜ õigustatud huvil osutada lisateenuseid, viia läbi kliendirahulolu-uuringuid, turuanalüüse ja teha statistikat, mis põhineb kliendi nõusolekul;
– kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
– juriidilise kohustuse täitmisel.

Millistel juhtudel Muinasmööbel avaldab kliendi andmeid?

Kliendi andmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata Kolmandate isikute ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusfirmadega Muinasmööbel OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kes on Kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendi andmete töötleja.

Kus töödeldakse kliendiandmeid?

Klientide andmeid töödeldakse platvormil https://muinasmoobel.com, millele on ligipääs ainult Muinasmööbel töötajatel.

Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel need edastatakse ja töödeldakse riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi.

Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Pöördumise korral saab klient täpsemat infot kliendiandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi asuvatesse riikidesse.

Kuidas kasutab Muinasmööbel OÜ kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Muinasmööbel OÜ saadab klientidele Muinasmööbel OÜ pakkumisi. 

Millised on kliendi õigused?

Kliendil on seoses kliendi andmete töötlemisega alljärgnevad õigused:
– taotleda oma kliendi andmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
– esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemise suhtes, kui kliendiandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, nt turunduspakkumiste saamine;
– taotleda oma kliendi andmete kustutamist, nt kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks;
– piirata oma kliendiandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Muinasmööbel OÜ hindab kas kliendil on õigus oma andmete kustutamisele;
– saada infot, kas Muinasmööbel OÜ töötleb tema kliendiandmeid, ja juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;
– saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus; 

– võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;
– esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@muinasmoobel.com vahendusel või telefoni +372 51 70623 kaudu. Vajalik on esitada digiallkirjastatud avaldus.

Kui kliendi andmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti info@muinasmoobel.com vahendusel või telefonil +372 51 70623.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kui kaua kliendi andmeid säilitatakse?

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, Muinasmööbel OÜ õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused).

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil info@muinasmoobel.com. 

Shopping Cart
Scroll to Top